Evernet Glass Double Door Holder

+ Gá khóa dùng để giữ chốt khóa

+ Được sử dụng đối với cửa kính hai cánh hoặc một cánh và bên kia là vách kính