Bát dưới khóa chốt

Bát dưới khóa chốt dùng để đỡ chốt khóa